Privacyverklaring

​​​​​

Plots&Plans, gevestigd aan Plutoniumweg 8, 7335 EZ Apeldoorn, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Plots&Plans
Plutoniumweg 8
7335 EZ Apeldoorn
+31 6 24322301

Persoonsgegevens die wij verwerken
Plots&Plans verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam​
 • Tussenvoegsel
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in onze correspondentie en telefonisch


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@plotsandplans.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Plots&Plans verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te kunnen uitnodigen
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Om je een factuur te kunnen sturen


Geautomatiseerde besluitvorming
Plots&Plans neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen GEEN besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Plots&Plans) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Plots&Plans bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Personalia > 5 jaar na laatste contact > Relatiemanagement, correspondentie, facturatie
Adres > 5 jaar na laatste contact  > Relatiemanagement, correspondentie, leveren goederen of diensten, facturatie
Telefoonnummer > 5 jaar na laatste contact > Relatiemanagement, correspondentie
Mailadres > 5 jaar na laatste contact > Relatiemanagement, correspondentie, facturatie

Delen van persoonsgegevens met derden
Plots&Plans deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Plots&Plans blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Categorie: Opslag
Verwerker: Microsoft
Doel: mogelijk maken van correspondentie met klanten en leveranciers
Gegevens: NAW gegevens, geslacht, telefoonnummer, mailadres
Bewaartermijn: 5 jaar na laatste contact

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Plots&Plans gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Plots&Plans en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@plotsandplans.nl. Of bel ons even.

Plots&Plans wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Plots&Plans neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@plotsandplans.nl.Of bel ons.